Tavoitteemme

Tavoitteemme toiminnassamme

Ruokolahden Sosiaalidemokraatit haluvat varmistaa, ettei yhdenkään lapsen tai opettajan tarvitse olla homekoulussa,  että jokaisella lapsella on oikeus ilmaiseen varhaiskasvatukseen, että yhteiset verovarat käytetään yhteisiin palveluihin, että jokaisella on mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen ja että jokaisella on mahdollisuus työhön ja kohtuuhintaiseen kotiin. 

Me haluamme omalta osaltamme toimia kuntalaisten edunvalvojana ja nostaa esille kuntakohtaisia ja valtakunnallisia arkipäivän huolenaiheita ja turvata kuntalaisten arjen sujuvuus.

Ruokolahdenkunnan kehityksen kannalta on tärkeää kunnan ja sen lähiympäristön talouskasvu ja työllisyyden hoito, siksi, että kunnan järjestämät palvelut rahoitetaan joko verovaroin tai palvelumaksuin.

Mikäli verotulot heikon työllisyyden vuoksi ovat alhaiset, syntyy paine korkeisiin palvelumaksuihin.

Onnellinen ja tyytyväinen kuntalainen on onnistuneen kuntapolitiikan sydän. 

Lapset ja lapsiperheet:

Varhaiskasvatus ja koulu tarvitsevat yhtenäisen strategian. Ruokolahdella on tarve tarkastella päivähoidon, esiopetuksen ja koulumaailman saumattomampaa yhteistyötä. Tämä edellyttää, että fyysiset tilat ovat toimivia ja sijainniltaan toistensa läheisyydessä. Hyvä, turvallinen ja laadukas päivähoito ja koulu edellyttävät riittävän pieniä, mutta toiminnan mahdollistavia opetusryhmiä.  Päivähoito ja koulu tarvitsevat tulevalla valtuustokaudella rohkeaa visiointia ja investointeja. Lapsissa on tulevaisuutemme, joka edellyttää rohkeutta päätöksenteossa, jotta olosuhteet terveelle ja turvalliselle kasvulle täyttyvät. Jos lapset ja nuoret Suomessa voivat hyvin, silloin Suomi voi hyvin. Hyvä, laadukas ja turvallinen koulu edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä ja sitä, että opettajilla ja henkilökunnalla on riittävästi edellytyksiä ja toimivaltaa puuttua kiusaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen 

 

Nuorten yhteiskuntatakuu:

Ruokolahdella on tehtävä suunnitelma, jolla kaikille alle 25-vuotiaille nuorille voidaan järjestää työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka. Työ luo hyvinvointia ja pitää mukana yhteiskunnan rattaissa. Haluamme olla takaamassa nuorille mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimivana pitämiseen.

Ikäihmisten hyvinvointi:

Ruokolahden Sosialidemokraatit haluavat olla varmistamassa, että tuleva vanhuspalvelulaki viedään paperilta käytäntöön.Lähipalveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Haluamme olla takaamassa, että vanhusten hoiva ja hoito on turvataan riittävällä määrällä hoitajia.

Julkinen, laadukas perusterveydenhuolto on ollut aina suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Tällä hetkellä ihmisten välinen eriarvoisuus näkyy räikeimmällä tavalla juuri terveydenhuoltopalveluissa.

Etelä-Karjalan EKSOTE:n sosiaali- ja terveyspalvelumallissa perustan luovat edelleen julkiset palvelut, joita kolmas sektori ja tarvittaessa yritykset täydentävät.

Inhimillisemmässä sosiaali- ja terveyspalvelumallissa palvelut ovat kaikille yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta, joten painopiste on lähipalveluissa.

Riittävillä julkisilla palveluilla turvataan kaikille mahdollisuus päästä terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä saada kotiapua ja tarvitsemaansa arjen turvaa.

Kunnilla ja niissä toimivilla monilla eri järjestöillä, kuten eläkejärjestöillä on keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä.

Emme tue näiden palvelujen järjestämisvastuun siirtämistä maakuntahallinnolle.

EKSOTE:n tarjoamia julkisia palveluita ei tule hajottaa ja yhtiöittää pakolla. Ei ole järkevää pirstaloida palveluja eri yksityisille yrityksille. EKSOTE:n julkiset palvelut ovat toimineet hyvin periaatteella: ”palvelut yhden katon alla”.

Yhteisesti kerätyt verovarat on tarkoitettu julkisten terveyspalveluiden kehittämiseen, eikä yksityisten yritysten voittoihin ja edelleen veroparatiiseihin. 

 Liikunta ja kulttuuripalvelut:

Kaikilla tulee olla vapaus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan. Kannatamme monimuotoisia ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa, sekä edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista. Julkisia tiloja on hyödynnettävä tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Viihtyvyys ja turvallisuus:

Siksi on tärkeää, että ympäristössämme mm. kevytliikenneväylät, katuvalaistus ja muut kesä-ja talviliikuntaa edistävät toimet toteutetaan kuntalaisten viihtyvyyttä ja turvallisuutta parantaen.

Viihtyisään ja tasa-arvoiseen asuinympäristöön kuuluvat myös toimivat jäte- ja vesihuolto järjestelyt.

Ruokolahden Sosialidemokraatit ovat kuntapolitiikassa mukana jatkaakseen oikeudenmukaista politiikkaa kotikunnassamme.